ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಕೋಡ್

ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

ವಿಳಾಸ

1.

ಶ್ರೀ.ಎಸ್ ಆರ್. ನಟೇಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ 

ಆಯುಕ್ತರು

080

22864989

commissionerahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

2.

ಡಾ:ಎಂ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು I/c

080

22866431

dirahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

3.

ಡಾ:ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ

ಅಪರನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಸಂ)

 080

22861766

pdklda@yahoo.com

 ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

4.

ಡಾ:ಟಿ.ಎಸ್.ಮಂಜು

ಅಪರನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾ.ಆ)

 080

22865952

additionaldirectorlh@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

5.

ಡಾ:ಕೆ.ವಿ.ಹಲಗಪ್ಪ

ಅಪರನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

 080

22863260

jddahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

6.

ಡಾ:ಬಿ.ಎಸ್.ಜಂಬಗಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ಸ.ಕು.ಉ.ಅ.ನಿ.ನಿ

 080

23413294

Kswdcl@gmail.com

 

ಕುರಿ ಭವನ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ

ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು 5600024

7.

ಡಾ:ಎಂ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಅಪರನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿತ&ವಿ)

 080

22860870

jdextahvskar@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

8.

ಡಾ:ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ.ಪಿ

ಅಪರನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ)

 080

22866431

ahvsvigilence@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

9.

ಡಾ:ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ನಿಬಂದಕರು I/c, ಕೆ.ವಿ.ಸಿ.

 080

23516740

kvc.bangalore@gmail.com

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ

ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು 5600024

10.

ಶ್ರೀ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)

 080

22864441

jdaahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

11.

ಡಾ:ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವರಾಂ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿ.

 080

22282218

mdkcpfbangalore@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಕ್ಕುಟ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.52, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ದಂಡು ಪ್ರದೇಶ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ

ಬೆಂಗಳೂರು-560052

12.

ಡಾ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಳೇಗಾರ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃಧಿ)

 080

22863260

jddahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

13.

ಡಾ:ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸು

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು)

 080

22860873

jdfarmsahvs@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

14.

ಡಾ:ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿತ&ವಿ)

 080

22860870

jdextahvskar@gmail.com

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

15.

ಡಾ:ವಿ.ಮುನಿರಾಜು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ)

 080

22861899

jdstatsahvs@gmail.com

 ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

16.

ಡಾ:ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಬೆಂಗಳೂರು

 080

28466395

jdssahvsbangalore@gmail.com

 

17.

ಡಾ:ದ್ವಾರಕನಾಥ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ)

 080

22866431

ahvsvigilence@gmail.com

 

18.

ಡಾ:ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಯಚೂರು I/c

 08532

235350

dd.ahvsraichur@gmail.com

 

19.

ಡಾ:ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂರ್ತಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಮೈಸೂರು

 0821

9845269838

jdahvsmysore@gmail.com

 

20.

ಡಾ:ಪಂಪಾಪತಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಧಾರವಾಡ

 0836

2744520

jdssahvsdharwar@gmail.com

 

21.

ಡಾ:ಪಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರೋಗಾದ್ಯಯನ)

 080

23412693

jdeahvs@gmail.com

 

22.

ಡಾ:ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು,  ಕೆ.ವಿ.ಸಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ

 080

23516740

kvc.bangalore@gmail.com

 

23.

ಡಾ:ಜಿ. ಆನಂದ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

080

9480685949

 

 

24

ಡಾ:ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವರಾಂ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ

 080

29731030

29731075

 kcsgf2016@yahoo.com 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ರೋಕಾರನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಲಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -560024

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು 

ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)

ಮೈಸೂರು

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ)

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ವಿಜಯಪುರ

ಬೀದರ್

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಧಾರವಾಡ

ಕೊಪ್ಪಳ

 

ದಾವಣಗೆರೆ

ಹಾಸನ

ಹಾವೇರಿ

ರಾಯಚೂರು

 

ಕೋಲಾರ

ಕೊಡಗು

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಯಾದಗಿರಿ

 

ರಾಮನಗರ    

ಮಂಡ್ಯ

ಗದಗ

 

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

ಉಡುಪಿ

 

 

 

ತುಮಕೂರು 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-11-2019 10:14 AM ಅನುಮೋದಕರು: admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ