ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಆಯುಕ್ತರು :080-23414988 commissionerahvs@gmail.com
comm.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
2 ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಪಾಳೇಗಾರ , ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು :080-23416431 dirahvs@gmail.com
dir-ah@nic.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
3 ಡಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾನುವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ.ಎ.) :080-22861766 pdkldabangalore@gmail.com
pdklda.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
4 ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) :080-23413271 jddahvs@gmail.com
addev.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
5 ಡಾ. ಪಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ) :080-22865952 additionaldirectorlh@gmail.com
adah.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
6 ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್.‌ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ)   ahvsvigilence@gmail.com
advig.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
7 ಡಾ. ಹೆಚ್.‌ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) :080-22860870 jdextahvskar@gmail.com
adext.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
8 ಶ್ರೀ. ಎನ್‌ ರಮೇಶ, ಕೆ.ಎ.ಸ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) :080-23414446 jdaahvs@gmail.com
jdadm.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
9 ಡಾ. ಎಸ್‌. ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜು , ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ) :080-23418335 jdstatsahvs@gmail.com
jdstat.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
10 ಡಾ. ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) :080-23413266 jddahvs@gmail.com
jddev.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
11 ಡಾ. ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ.) :080-22860870 jdextahvskar@gmail.com
jdext.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
12 ಡಾ. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ) :080-22860873 jdfarmsahvs@gmail.com
jdfarms.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
13 ಡಾ.  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ)   additionaldirectorlh@gmail.com
adah.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
14 ಡಾ. ಎಸ್‌. ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜು , ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ)   ahvsvigilence@gmail.com
jdvig.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
15   ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು) :080-22861643 dcfahvs@gmail.com
dcf.ahvs-ka@gov.in
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
16          
17          
18          
19          
20 ಡಾ|| ಕೆ.ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ  ಕುಲಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ 8482-245241 ; 245264 vckvafsub@gmail.com, vckvafsu@yahoo.com ಕುಲಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಂದೀನಗರ, ಬೀದರ 585401
21 ಡಾ. ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-23414295 kswdcl@gmail.com ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು  ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
22 ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ.ಎಫ್.‌ 080-29902415 mdkcpfbangalore@gmail.com  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹಿಂಬಾಗ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು 560024
23 ಡಾ. ಟಿ. ತಿಪೇಸ್ವಾಮಿ ನಿಬಂಧಕರು, ಕೆವಿಸಿ 080-23516740 kvc.bangalore@gmail.com ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು,  ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹಿಂಬಾಗ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-560024
24 ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್.‌ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) 080-29731075/1030 kcsgf17032016@gmail.com  2ನೇ ಮಹಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ಹಿಂಬಾಗ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು 560024

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-03-2024 01:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080