ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2023

ಕ್ರ. ಸಂ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ವಿಷಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಪಸಂಮೀ ಇ-293 ಮೀಇಯೋ 2022 02.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಪಸಂಮೀ ಇ02 ಮೀಇಸೇ 2022 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್‌ ಟಿ ಮೀಸನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಪಸಂಮೀ ಇ-293 ಮೀಇಯೋ 2022 05.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2022 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಪಸಂಮೀ 176 ಸಮನ್ವಯ 2022 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಪಸಂಮೀ 65 ಸಮನ್ವಯ 2022 09.01.2023 ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಪಸಂಮೀ ಇ-140 ಮೀಇಯೋ 2022 25.01.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಪಸಂಮೀ ಇ-148 ಮೀಇಸೇ 2022 27.01.2023 ಕನ್ನಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಪಸಂಮೀ ಇ-89 ಮೀಇಸೇ 2022 27.01.2023 ಕನ್ನಡ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಮೀಇಯೋ 2023 30.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರೀಕೃತ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ
11 ಪಸಂಮೀ ಇ-13 ಮೀಇಸೇ 2023 31.01.2023 ಕನ್ನಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಪಸಂಮೀ 76 ಸಮನ್ವಯ 2021 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ವಾಹನ ವಿಮೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಪಸಂಮೀ ಇ-178 ಮೀಇಯೋ 2022 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಪಸಂಮೀ 07 ಸಮನ್ವಯ 2023 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಳ ಅಧಿವೇಶನ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಪಸಂಮೀ 10 ಸಮನ್ವಯ 2023 04.02.2023 ಕನ್ನಡ ಬ್ರಾಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಪಸಂಮೀ 01 ಸಮನ್ವಯ 2023 07.02.2023 ಕನ್ನಡ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ 1ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ $ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಪಸಂಮೀ ಇ-293 ಮೀಇಯೋ 2023 10.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಪಸಂಮೀ ಇ-241 ಮೀಇಯೋ 2022 16.02.2023 ಕನ್ನಡ ಕೊಡೇರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
19 ಪಸಂಮೀ 130 ಮೀಇಯೋ 2012 17.02.2023 ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2023 20.02.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಪಸಂಮೀ ಇ-14 ಮೀಇಯೋ 2023 22.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಕರರಹಿತ ಡೀಸಲ್‌ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಪಸಂಮೀ ಇ-12 ಮೀಇಯೋ 2023 22.02.2023 ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್‌ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್‌ ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಪಸಂಮೀ 24 ಸಮನ್ವಯ 2023 22.02.2023 ಕನ್ನಡ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಪಸಂಮೀ 01 ಸಮನ್ವಯ 2023 02.03.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ‌ ಜಿ ಎಲ್, ಆಕಾ(ಗ್ರೇಡ್-‌1) ಪಸಂಮೀ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯ ಸಮೇತ ಸಿಆಸಿಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಪಸಂಮೀ 01 RIS 2023 03.03.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/1/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಪಸಂಮೀ 48 RIS2023 03.03.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿಎ-೫೬೬೬ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿ-೫೦೫೦ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸೇಂಬೆರ್-೨೦೨೨ರ ಮಾಹೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಪಸಂಮೀ 08 RIS2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ೭ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು .     ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ಪಸಂಮೀ ಇ-18 ಮಿಇಸೆ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೮ ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩     ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಪಸಂಮೀ 52 RIS2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಶಾಲಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಪಸಂಮೀ ಇ-56 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ನಬಾರ್ಡ್ ನೆರವಿನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ. ಫ್-೨೮ ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಪಸಂಮೀ ಇ-65 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ  ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಪಸಂಮೀ 71 RIS2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಪಸಂಮೀ ಇ-114 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ೧ನೆ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಪಸಂಮೀ ಇ-125 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಕುಳಾಯಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮೆರೈನ್ ಎಸ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೆಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಪಸಂಮೀ ಇ-69 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಶಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ೨೪೦೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ೪೪೦೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 MPIC 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 07-03-2023 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೨೧೭, ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಮೀಇಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೦೬  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩     ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಪಸಂಮೀ ಇ-13 ಮೀಇಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೩  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩     ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಪಸಂಮೀ ಇ-39 ಮೀಇಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಪಸಂಮೀ ಇ-56 ಮೀಇಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ನಬಾರ್ಡ್ ನೆರವಿನ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಫ್-೨೮ ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನಿಂದ  ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಪಸಂಮೀ ಇ-100 ಮೀಇಯೋ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೦೨೩ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸಲು ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.೨೦.೦೦ ಕೋತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಪಸಂಮೀ73 ಸಮನ್ವಯ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/73/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಪಸಂಮೀ 73 RIS2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/73/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಪಸಂಮೀ 107 RIS2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/107/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಪಸಂಮೀ 72 RIS2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/72/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 ಪಸಂಮೀ 71 RIS2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩ರ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 ಪಸಂಮೀ 08 RIS2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ೭ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
48 ಪಸಂಮೀ 52 RIS2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಶಾಲಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
49 ಪಸಂಮೀ ಇ-58 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಯ್ಸ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ "ಮತ್ಸ್ಯ ವಾಹಿನಿ " ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲುತ್ಸುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಪಸಂಮೀ 252 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ೩ನೇ ಹಂತದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಸ್ಕ್ರುತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಮೀಇಸೇ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೦೬  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩     ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಪಸಂಮೀ ಇ-13ಮೀಇಸೇ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೩  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩     ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಪಸಂಮೀ 33 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಶಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಧಾನವನ್ನು ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಪಸಂಮೀ ಇ-39 ಮೀಇಸೇ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
55 ಪಸಂಮೀ ಇ-53 ಮೀಇಸೇ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-53  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೨      ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಪಸಂಮೀ ಇ- 56 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ನಬಾರ್ಡ್ ನೆರವಿನ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಫ್-೨೮ ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನಿಂದ  ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಪಸಂಮೀ ಇ-57 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೫೭ ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಪಸಂಮೀ ಇ- 99 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೯೯  ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೨ (ಭಾಗ-೧)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಪಸಂಮೀ ಇ- 100 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೦೨೩ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸಲು ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.೨೦.೦೦ ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಪಸಂಮೀ114 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ೧ನೆ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಪಸಂಮೀ ಇ- 125 ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಕುಳಾಯಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮೆರೈನ್ ಎಸ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೆಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಪಸಂಮೀ ಇ- 170ಮೀಇಯೋ 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೭೦ ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೨     ಡೌನ್ಲೋಡ್
63 MPIC 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ೦೭-೦೩-೨೦೨೩ ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ೩:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೨೧೭ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
64 Notification 13.06.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜ್ಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್: No.46 SFE 2018     ಡೌನ್ಲೋಡ್
65 ಪಸಂಮೀ 53 ಸಮನ್ವಯ 2023(PART 1) 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/53/RIS/2023 (Part-1)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
67 ಪಸಂಮೀ 71 ಸಮನ್ವಯ 2022 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/71/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
68 ಪಸಂಮೀ 66ಸಮನ್ವಯ 2022 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/66/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
69 ಪಸಂಮೀ ಇ- 106 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ 07-09-2022 ರಂದು ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
70 ಪಸಂಮೀ ಇ- 68 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
71 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/08/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
72 ಪಸಂಮೀ 71 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/71/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
73 ಪಸಂಮೀ 65 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/65/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
74 ಪಸಂಮೀ74 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು DBT ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
75 ಪಸಂಮೀ73 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/73/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
76 ಪಸಂಮೀ 92 ಸಮನ್ವಯ 2021 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/92/RIS/2021     ಡೌನ್ಲೋಡ್
77 ಪಸಂಮೀ ಇ- 67 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ರೂ. ೮೩೨.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
78 ಪಸಂಮೀ ಇ- 69 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಶಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ೨೪೦೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ೪೪೦೫ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
79 ಪಸಂಮೀ ಇ- 74 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೭೪ ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
80 ಪಸಂಮೀ 24 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/24/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
81 ಪಸಂಮೀ ಇ- 73 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಖಾತೆಗೆ ಅನುಧಾನ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
82 ಪಸಂಮೀ ಇ- 170 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೭೦ ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೨      ಡೌನ್ಲೋಡ್
83 ಪಸಂಮೀ ಇ- 78 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೭೮ ಮೀ ಇ ಯೋ 20223     ಡೌನ್ಲೋಡ್
84 ಪಸಂಮೀ 65 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/65/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
85 ಪಸಂಮೀ 78 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-78 ಮೀ ಇ ಯೋ 20223     ಡೌನ್ಲೋಡ್
86 ಪಸಂಮೀ 24 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿಎ-೫೬೬೬ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿ-೫೦೫೦ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್-೨೦೨೩ ರ ಮಾಹೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
87 ಪಸಂಮೀ ಇ- 33 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/33/AHP/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
88 ಪಸಂಮೀ ಇ- 69 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ೨೪೦೫-೦-೦೧-೦೧೪ ಅಡಿ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ರೂ. ೭೨.೨೫ ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
89 ಪಸಂಮೀ 82 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/82/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
90 ಪಸಂಮೀ ಇ-63 ಮೀಇಸೇ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೬೩  ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
91 ಪಸಂಮೀ ಇ-13 ಮೀಇಸೇ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೧೩ ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
92 ಪಸಂಮೀ ಇ- 78 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೭೮ ಮೀ ಇ ಯೋ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
93 ಪಸಂಮೀ 65 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/65/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
94 ಪಸಂಮೀ 115 ಮೀಇಯೋ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಜಟ್ಟಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೆ|| ಯೋಜಕಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
95 ಪಸಂಮೀ ಇ-70 ಮೀಇಸೇ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
96 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2022 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/8/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
97 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2022 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/08/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
98 ಪಸಂಮೀ ಇ-149ಮೀಇಸೇ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಸ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳೊಸಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
99 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2023 15.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/08/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
100 ಪಸಂಮೀ 01 ಸಮನ್ವಯ 2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ AHF/01/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
101 MPIC 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ದಿನಾಂಕ: ೨೬-೦೪-೨೦೨೩ ರಂದು ಮದ್ಯಹ್ನ: ೪:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಸತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೪೨೨ ವಿಕಾಶ ಸೌಧ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
102 ಪಸಂಮೀ ಇ-151 ಮೀಇಸೇ 2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
103 ಪಸಂಮೀ ಇ-59 ಮೀಇಸೇ 2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-59 ಮೀ ಇ ಇ  ೨೦೨೨      ಡೌನ್ಲೋಡ್
104 ಪಸಂಮೀ 24ಸ ಮನ್ವಯ 2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿಎ-೫೬೬೬ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿ-೫೦೫೦ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇ-೨೦೨೩ರ ಮಾಹೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
105 ಪಸಂಮೀ ಇ-59 ಮೀಇಸೇ 2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಆಂತರಿಕ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
106 ಪಸಂಮೀ ಇ-28 ಮೀಇಸೇ 2023 23.08.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-28 ಮೀಇಸೇ 2019     ಡೌನ್ಲೋಡ್
107 ಪಸಂಮೀ ಇ-58 ಮೀಇಸೇ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೫೮ ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
108 ಪಸಂಮೀ 07 ಸಮನ್ವಯ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/07/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
109 ಪಸಂಮೀ 07ಸಮನ್ವಯ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/07/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
110 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2021 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/08/RIS/2021     ಡೌನ್ಲೋಡ್
111 ಪಸಂಮೀ 07ಸಮನ್ವಯ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/07/RIS/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
112 ಪಸಂಮೀ 63 ಮೀಇಯೋ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೬೩  ಮೀ ಇ ಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
113 ಪಸಂಮೀ ಇ-71 ಮೀಇಸೇ 2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೭೧  ಮೀಇಸೇ  ೨೦೨೩      ಡೌನ್ಲೋಡ್
114 ಪಸಂಮೀ 113 ಸಮನ್ವಯ 2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/113/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
115 Notification 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ೨೬೨/೧ಸಿ೧ ರಲ್ಲಿನ ೨:೦೦ ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ೧೪-೦೭-೨೦೨೯ ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
116 ಪಸಂಮೀ 42 ಸಮನ್ವಯ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ AHF/127/RIS/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
117 ಪಸಂಮೀ ಇ-68 ಮೀಇಸೇ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ AHF/138/RIS/2021     ಡೌನ್ಲೋಡ್
118 ಪಸಂಮೀ ಇ- 76 ಮೀಇಯೋ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿಎ-೫೬೬೬ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-೦೧ ಜಿ-೫೦೫೦ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೂನ್-೨೦೨೩ರ ಮಾಹೆಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
119 ಪಸಂಮೀ 127ಸಮನ್ವಯ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಸಂ ಮೀ ಇ-೬೯ ಮೀ ಇ ಸೇ ೨೦೨೩      ಡೌನ್ಲೋಡ್
120 ಪಸಂಮೀ 138 ಮನ್ವಯ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2405-00-001-0-01  ಅಡಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
121 ಪಸಂಮೀ ಇ- 115 ಮೀಇಯೋ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಏನ್.ಎಫ್.ಡಿ.ಬಿ. ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
122 ಪಸಂಮೀ ಇ- 75 ಮೀಇಯೋ 2023 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2023  ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
123 ಪಸಂಮೀ107 ಸಮನ್ವಯ 2023 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AHF/107/AHP/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
124 ಪ ಸ ಮೀ ಇ-70 ಮೀಇಸೆ 2023 01.08.2023 ಅಂಗ್ಲ ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಡಿಎಫ್: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    ಡೌನ್ಲೋಡ್
125 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-48 ಮೀಇಯೋ 2023 01.08.2023 ಕನ್ನಡ DLC ಮತ್ತು SDLC ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
126 ಪ ಸ ಮೀ ಇ-104 ಮೀಇಇ 2023 02.08.2023 ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
127 ಪಸಂಮೀ 02 ಮೀಇಸೇ 2023 03.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3063/2023, ಕೇವಿಯಟ್‌ ಸಂ: 218/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
128 ಪಸಂಮೀ 03 ,ಮೀಇಸೇ 2023 03.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3098/2023, ಕೇವಿಯಟ್‌ ಸಂ: 229/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
129 ಪಸಂಮೀ 02 ಮೀಇಸೇ 2023 04.08.2023 ಅಂಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3063/2023 ಎ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 218/2023 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಕಂದಯ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-09 ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
130 ಪಸಂಮೀ 49 ಮೀಇಸೇ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-49 ಮೀಇಸೇ 2019     ಡೌನ್ಲೋಡ್
131 ಪಸಂಮೀ ಇ-48 ಮೀಇಸೇ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ CAA (Amendment) Rules 2022 Notificationರ ಅನ್ವಯ DLC & SDLC ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
132 ಪಸಂಮೀ ಇ-70 ಮೀಇಸೇ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-70 ಮೀಇಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
133 ಪಸಂಮೀ ಇ- 104 ಮೀಇಯೋ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
134 ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು 04.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023 -24  ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯ ಸವಿವರ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು-ಬೇಡಿಕೆವಾರು      ಡೌನ್ಲೋಡ್
135 ಪಸಂಮೀ03 ಮೀಇಸೇ 2023 04.08.2023 ಅಂಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3098/2023 ಎ /ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 229/2023 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಕಂದಯ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-09 ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
136 ಪ ಸ ಮೀ ಇ-40 ಮೀಇಇ 2023 05.08.2023 ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಮುಂದುವರಿಕೆ.
    ಡೌನ್ಲೋಡ್
137 ಪ ಸ ಮೀ ಇ-84 ಮೀಇಇ 2023 05.08.2023 ಕನ್ನಡ M/s ಶಾಮಿಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್‌ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
138 AHF 121 RIS 2023 07.08.2023 ಕನ್ನಡ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್: ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಜಮ್ಮ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
139 ಪಸಂಮೀ 24 ಮೀಇಇ 2023 07.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:200944/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
140 ಪಸಂಮೀ 35 ಮೀಇಇ 2023 07.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11217/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
141 ಪಸಂಮೀ 69 ಮೀಇಯೋ 2023 (ಭಾ-1) 08.08.2023 ಕನ್ನಡ 2405- ಮೀನುಗಾರಿಕೆ & 4405- ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
142 ಪಸಂಮೀ 30 ಮೀಇಇ 2023 08.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 13724/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
143 ಪಸಂಮೀ 12 ಮೀಇಇ 2023 11.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9538/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
144 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-76 ಮೀಇಯೋ 2023 14.08.2023 ಕನ್ನಡ HOA 2405 ಮತ್ತು 4405 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
145 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-122 ಮೀಇಯೋ 2023 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಖಾತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಿಲೀನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
146 AHF 123 RIS 2023 16.08.2023 ಕನ್ನಡ SDG 2023 ಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
147 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-120 ಮೀಇಯೋ 2023 18.08.2023 ಕನ್ನಡ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
    ಡೌನ್ಲೋಡ್
148 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-68 ಮೀಇಯೋ 2023 18.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು CSS ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
149 AHF 18 SFE 2023 18.08.2023 ಕನ್ನಡ ಬಡ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ಅನಂತ್, ಡಿಡಿಎಫ್     ಡೌನ್ಲೋಡ್
150 AHF 124 RIS 2023 19.08.2023 ಕನ್ನಡ 100 ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
151 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-76 ಮೀಇಯೋ 2023 21.08.2023 ಕನ್ನಡ ಸೂಚನೆ ; ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
152 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-130 ಮೀಇಯೋ 2023 24.08.2023 ಕನ್ನಡ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
153 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-76 ಮೀಇಯೋ 2023 P-1 29.08.2023 ಕನ್ನಡ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
154 ಪ ಸಂಮೀ ಇ-117 ಮೀಇಯೋ 2023 29.08.2023 ಕನ್ನಡ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 60 - ಡೀಸೆಲ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 1.50 ಲಕ್ಷ kl ನಿಂದ 2.00 ಲಕ್ಷ kls ಗೆ
 ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
    ಡೌನ್ಲೋಡ್
155 AHF 133 RIS 2023 29.08.2023 ಕನ್ನಡ RTI 2005ರ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
156 AHF 133 RIS 2023 29.08.2023 ಕನ್ನಡ RTI 2005ರ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
157 ಪಸಂಮೀ 113 ಸಮನ್ವಯ 2023 01.09.2023 ಕನ್ನಡ ಸುತ್ತೋಲೆ : ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
158 ಪಸಂಮೀ 78 ಮೀಇಸೇ 2023 01.09.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಲ್ಲೇಶ್‌, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
159 ಪಸಂಮೀ 14 ಮೀಇಇ 2023 05.09.2023 ಕನ್ನಡ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6655/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
160 ಪಸಂಮೀ 24 ಸಮನ್ವಯ 2023 06.09.2023 ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
161 ಪಸಂಮೀ 121 ಮೀಇಯೋ 2023 06.09.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ : ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
162 ಪಸಂಮೀ 129 ಮೀಇಯೋ 2023 07.09.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
163 ಪಸಂಮೀ 132 ಮೀಇಯೋ 2023 07.09.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಸ್.‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃತಕ ಬಂಡೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
164 ಪಸಂಮೀ 140 ಸಮನ್ವಯ 2023 08.09.2023 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
165 ಪಸಂಮೀ 149 ಮೀಇಸೇ 2022 11.09.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
166 ಪಸಂಮೀ 75 ಸಮನ್ವಯ 2023 12.09.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
167 ಪಸಂಮೀ 131 ಮೀಇಯೋ 2023 13.09.2023 ಕನ್ನಡ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
168 ಪಸಂಮೀ 107 ಆರ್.‌ ಐ.ಎಸ್.‌ 2022 19.09.2023 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ DPR ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
169 ಪಸಂಮೀ 104 ಮೀಇಯೋ 2023 22.09.2023 ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಟವರ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
170 ಪಸಂಮೀ 49 ಆರ್.ಐ.ಎಸ್.‌ 2023 22.09.2023 ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ - ಎಂಪಿಕ್‌ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
171 ಪಸಂಮೀ 146 ಆರ್.‌ ಐ.ಎಸ್.‌ 2023 25.09.2023 ಕನ್ನಡ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
172 ಪಸಂಮೀ 05 ಮೀಇಸೇ 2023 27.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ ಸಂ 10708/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
173 ಪಸಂಮೀ 107 ಸಮನ್ವಯ 2022 27.09.2023 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
174 ಪಸಂಮೀ 40 ಮೀಇಇ 2023 03.10.2023 ಅಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ ಸಂ 12976/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
175 ಪಸಂಮೀ 37 ಮೀಇಇ 2023 03.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ: ಅ ಸಂ 10817 / 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
176 ಪಸಂಮೀ 04 ಮೀಇಇ 2023 03.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ.3879/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
177 ಪಸಂಮೀ 107 RIS 2022 04.10.2023 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
178 ಪಸಂಮೀ 52 ಮೀಇಯೋ 2023 06.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
179 ಪಸಂಮೀ 107 RIS 2022 09.10.2023 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
180 ಪಸಂಮೀ 01 RIS 2023 09.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್‌ ಅ.ಸಂ.990/2021ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
181 ಪಸಂಮೀ 86 ಮೀಇಸೇ 2023 16.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‌ಕುಮಾರ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
182 ಪಸಂಮೀ 74 ಮೀಇಸೇ 2023 16.10.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಡಿ, ಜಂನಿ : ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
183 ಪಸಂಮೀ 89 ಮೀಇಸೇ 2023 17.10.2023 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಸಿ ವೃಂದ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
184 ಪಸಂಮೀ 110 ಮೀಇಸೇ 2023 17.10.2023 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-02-2024 04:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080