ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2023

ಡೌನ್ಲೋಡ್​

ಕ್ರ.ಸಂ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ವಿಷಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಪಸಂಮೀ 45 ಪಪಾಯೋ 2022 02.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಪಸಂಮೀ ಇ-60 ಪಸಸೇ 2021 (ಭಾ-2) 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು (3)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಪಸಂಮೀ ಇ-60 ಪಸಸೇ 2021 (ಭಾ-2) 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ರಾಹುಲ‌ ಪಿ.ಎ., ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಪಸಂಮೀ ಇ-60 ಪಸಸೇ 2021 (ಭಾ-2) 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು (4)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಪಸಂಮೀ 127 ಸಮನ್ವಯ 2022 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಆಯವ್ಯಯ 2023-24 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಪಸಂಮೀ 108 ಸಮನ್ವಯ 2022 02.01.2023 ಕನ್ನಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಷೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಪಸಂಮೀ 110 ಸಮನ್ವಯ 2022 04.01.2023 ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ 2023-24 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪಸಂಮೀ 68 ಪಪಾಯೋ 2022 05.01.2023 ಕನ್ನಡ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ವಲಯ ಘೋಷಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಇ-ಪಸಂಮೀ 46 ಪಪಾಯೋ 2022 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿ ಜ್ವರ: ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿಡುಗಡೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಪಸಂಮೀ 08 ಸಮನ್ವಯ 2022 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಪಸಂಮೀ 176 ಸಮನ್ವಯ 2022 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಪಸಂಮೀ ಇ 04 ಪಅಸೇ 2023 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಕೆ.ಎಂ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಂನಿ ಅನ್ಯಸೇವಾ ಷರತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಪಸಂಮೀ ಇ91 ಪಸಸೇ 2021 06.01.2023 ಕನ್ನಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯ (Redeployment) ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಸ್ಥಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಪಸಂಮೀ ಇ 09 ಪಅಸೇ 2023 07.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಲ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಜಂನಿ ಇವರಿಗೆ ರಜಾ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೋ 2022 10.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023 10.01.2023 ಕನ್ನಡ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ/ ಪವೈಪ / ಹಿಪಪ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಪಸಂಮೀ ಇ 01 ಪಸಸೇ 2023 10.01.2023 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಪವೈಪ, ಮುಪವೈಅ, ಹಿಪವೈಅ, ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಪಸಂಮೀ 127 ಸಮನ್ವಯ 2022 11.01.2023 ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಪಸಂಮೀ ಇ-20 ಪಸಸೇ 2021 11.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಅಶೋಕ ನಿಲಜಗಿ, ಹಿಪವೈಅ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಪಸಂಮೀ ಇ-270 ಪಅಸೇ 2022 12.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ವಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಹಿಪವೈಅ, ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಇ-ಪಸಂಮೀ 224 ಸಲೆವಿ 2022 13.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಕೆ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಪಸಂಮೀ 103 ಪಪಾಯೋ 2022 13.01.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಪಸಂಮೀ ಇ-6 ಪಅಸೇ 2023 13.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಗೌತಮ್‌ ಎನ್‌ ಹಿಪವೈಅ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಪಸಂಮೀ 45 ಪಪಾಯೋ 2022 13.01.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಪಸಂಮೀ 104 ಪಪಾಯೋ 2022 16.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್‌ ಡೆಡ್‌ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್‌ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 17.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು (8)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 17.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು (9)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 17.01.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈಅ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು (3)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಪಸಂಮೀ 95 ಪಪಾಯೋ 2022 18.01.2023 ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಪಸಂಮೀ 15 ಪಅಸೇ 2023 18.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಅಸ್ಲಂಪಾಷ ಉನಿ (ನಿ) ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಪಸಂಮೀ 298 ಪಅಸೇ 2021 18.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಎ ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಉನಿ (ನಿ) ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಪಸಂಮೀ ಇ 359 ಪಅಸೇ 2021 18.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಜಿ.ಪಿ ಮನಗೂಳಿ, ಉನಿ (ನಿ) ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಇ- ಪಸಂಮೀ 71 ಪಪಾಯೋ 2022 20.01.2023 ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೆದಿಬ್ಬ ಅಮೃತ ಮಹಲ್‌ ಕಾವಲಿನ 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಪಸಂಮೀ ಇ22 ಪಅಸೇ 2022 21.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಬಿ.ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜ್‌, ಮುಪವೈ, ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
35 ಪಸಂಮೀ ಇ 20 ಪಅಸೇ 2022 21.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಉಮೇಶ್‌ ಎನ್‌ ಕೊಂಡಿ ಉನಿ (ಆ) ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ಪಸಂಮೀ ಇ04 ಪಸಸೇ 2023 21.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ರಾಜೇಸಾಬ ದಾ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಹಿಪವೈಅ ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಪಸಂಮೀ ಇ 18 ಪಅಸೇ 2023 21.01.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಕಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೊ 2022 23.01.2023 ಕನ್ನಡ ಕುರಿಗಾಹಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಪಸಂಮೀ 48 ಸಮನ್ವಯ 2022 23.01.2023 ಕನ್ನಡ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಪಸಂಮೀ 199 ಪಅಸೇ 2017 23.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಎನ್‌ ರಾಜಶೇಖರ್‌ ಉನಿ (ನಿ) ಇವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಇ ಪಸಂಮೀ 46 ಪಪಾಯೋ 2022 30.01.2023 ಕನ್ನಡ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿಜ್ವರ : ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಅವಿ 2023 30.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಿರಿಯ ಪವೈಪ :ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಪಸಂಮೀ ಇ 17 ಪಅಸೇ 2023 30.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ರಾಜೀವ್‌ ಎನ್‌ ಕೂಲೇರ್‌, ಉನಿ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಪಸಂಮೀ ಇ-02 ಪಅವಿ 2023 30.01.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಮಗೆನ್ನವರ ಕಿರಿಯ ಪವೈಪ : ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023 (ಭಾ-1) 31.01.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಗೌತಮ್‌ ಕಾಂಬಳೆ, ಮುಪವೈಅ ಹಾಗೂ ಡಾ ಅಣ್ಣಾರಾವ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮುಪವೈಅ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 ಪಸಂಮೀ 04 ಪಇವಿ 2020 01.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಓಂಕಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸನಿ ಪಪಾಇ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 ಪಸಂಮೀ 28 ಕಹಾಮ 2022 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋತಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
48 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ. ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು (6)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
49 ಪಸಂಮೀ ಇ 03 ಪಸಸೇ 2023 02.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಪ್ರವೀಣ್‌ ಎಸ್‌ ಪವೈಅ ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಪಸಂಮೀ 82 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾಗ ೧) 06.02.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಮರಣಿಸಿದ ರಾಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಪಸಂಮೀ 09 ಪಪಾಯೋ 2023 06.02.2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಪಸಂಮೀ 77 ಪಪಾಯೋ 2022 06.02.2023 ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಪಸಂಮೀ 26 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾ-1) 07.02.2023 ಕನ್ನಡ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೊಂಡ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು,     ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಪಅವಿ 2022 09.02.2023 ಕನ್ನಡ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
55 ಪಸಂಮೀ ಇ-170 ಪಸಸೇ 2022 10.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಸುಧಾಕರ ಕಾಳಗಿ ಪವೈಅ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
56 ಪಸಂಮೀ 01 ಕಕುಮ 2023 10.02.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್‌, ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
57 ಪಸಂಮೀ ಇ-14 ಪಅಸೇ 2023 10.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಶ್ರೀನಿವಾವಾಸ ಕುಜ ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
58 ಇ-ಪಸಂಮೀ 33 ಪಪಾಯೋ 2022 10.02.2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.‌ ಟ್ರಾಂಚ್‌-19ರಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಪಸಂಮೀ 07 ಪಇವಿ 2022 13.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್‌, ಮುಪವೈಅ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವು ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
60 ಪಸಂಮೀ 46 ಪಪಾಯೋ 2022 13.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಸ್ಕಾಡ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಪಸಂಮೀ ಇ-29 ಪಅಸೇ 2023 13.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಶಾಮಲ ಹಿಪವೈಅ :ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಪಸಂಮೀ ಇ-13 ಪಇವಿ 2022 14.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ದೇವರಾಜ್‌, ಹಿಪವೈಅ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
63 ಪಸಂಮೀ ಇ-08 ಪಸಸೇ 2023 14.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸುರೇಶ್‌ ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
64 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 14.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಯೋಗೀಶ್‌ ಎನ್‌ ಪವೈಅ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
65 ಪಸಂಮೀ 82 ಪಪಾಯೋ 2022 15.02.2023 ಕನ್ನಡ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
66 ಪಸಂಮೀ 01 ಕಕುಮ 2023 17.02.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತೂರ, ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
67 ಪಸಂಮೀ 03 ಪಇವಿ 2021 17.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಬಿ ಪವೈಅ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
68 ಪಸಂಮೀ ಇ-145 ಪಸಸೇ 2022 (ಭಾ-೩) 20.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಕಾಮರಾಯ ಜಗ್ಗಿನವರ, ಮುಪವೈಅ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
69 ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೋ 2022 22.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
70 ಪಸಂಮೀ 03 ಸಲೆವಿ 2023 22.02.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ನೇಮಕ‌ WP/3836/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
71 ಪಸಂಮೀ ಇ-294 ಪಅಸೇ 2022 22.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ರಮೇಶ್‌ ಎಂ ಗದ್ದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
72 ಪಸಂಮೀ ಇ18 ಪಸಸೇ 2023 23.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ದಿವ್ಯ ವಿ ಹಿಪವೈಅ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
73 ಪಸಂಮೀ ಇ 109 ಪಸಸೇ 2021 23.02.2023 ಕನ್ನಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಕೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
74 ಪಸಂಮೀ ಇ 105 ಪಪಾಯೋ 2022 23.02.2023 ಕನ್ನಡ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣೆ ವಿಧಾನ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
75 ಪಸಂಮೀ 100 ಪಪಾಯೋ 2022 23.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
76 ಪಸಂಮೀ 45 ಪಪಾಯೋ 2022 23.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
77 ಪಸಂಮೀ ಇ 35 ಪಅಸೇ 2023 24.02.2023 ಕನ್ನಡ ಮುಪವೈಅ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
78 ಇ-ಪಸಂಮೀ 14 ಪಪಾಯೋ 2023 24.02.2023 ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡ್‌ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
79 ಪಸಂಮೀ ಇ-09 ಪಅಸೇ 2023 24.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಎಲ್.ಪ್ರಕಾಶ್‌, ಜಂ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಜಾ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
80 ಪಸಂಮೀ 45 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾ-5) 27.02.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಪುನರ್‌ವಿನಿಯೋಗ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
81 ಪಸಂಮೀ ಇ-71 ಪಅಸೇ 2022 27.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಉಷಾ ಎನ್.‌ ಮುಪವೈಅ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ಅವಧಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
82 ಪಸಂಮೀ ಇ-109 ಪಸಸೇ 2021 27.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಟಿ ಸುರೇಶ್‌, ಮುಪವೈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
83 ಪಸಂಮೀ 42 ಪಇವಿ 2015 28.02.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿರಾದರ್‌ ಪವೈಅ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
84 ಪಸಂಮೀ 34 ಪಸಸೇ 2023 28.02.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
85 ಪಸಂಮೀ ಇ-83 ಪಸಸೇ 2023 02.03.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ:ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಹಿಪವೈಅ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಗಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
86 ಪಸಂಮೀ ಇ-34 ಪಸಸೇ 2023 03.03.2023 ಕನ್ನಡ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
87 ಪಸಂಮೀ ಇ-33 ಪಸಸೇ 2023 03.03.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ ಇ33 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
88 ಪಸಂಮೀ MSD ಇ-34 ಪಸಸೇ 2023 09.03.2023 ಕನ್ನಡ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
89 ಪಸಂಮೀ ಇ-34 ಪಸಸೇ 2023 09.03.2023 ಕನ್ನಡ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ2     ಡೌನ್ಲೋಡ್
90 ಪಸಂಮೀ MSD-364 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎ ಸುರೇಶ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
91 ಪಸಂಮೀ ಇ-57 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತಿ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
92 ಪಸಂಮೀ ಇ-33 AHP 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಟ್ರಾಂಚ್28‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
93 ಪಸಂಮೀ ಇ-29 ಪಅಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
94 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಸಿ ತೃಪ್ತಿಕಾರ ಘೋಷಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
95 ಪಸಂಮೀ ಇ-364 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎ ಸುರೇಶ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
96 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ ಎ ಬಾಬುರತ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಸಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
97 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023(4) 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ ಎ ಬಾಬುರತ್ನ ಉಪಮಿರ್ದೇಶಕರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
98 ಪಸಂಮೀ ಇ-309 ಪಅಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
99 ಪಸಂಮೀ ಇ-16 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ನಾರಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
100 ಪಸಂಮೀ ಇ-91 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23-2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
101 ಪಸಂಮೀ ಇ-65 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
102 ಪಸಂಮೀ ಇ-61 AHP 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
103 ಪಸಂಮೀ ಇ-52 RIS 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಿರತ ಓಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
104 ಪಸಂಮೀ ಇ-90 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23-2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
105 ಪಸಂಮೀ ಇ-30 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
106 ಪಸಂಮೀ ಇ-29 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
107 ಪಸಂಮೀ ಇ-28ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಉದಯಕುಮಾರ ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭ್ಕಾಲಿ ಬೀದರ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
108 ಪಸಂಮೀ ಇ-28 ಪಇವಿ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ದೇವಗಿರಿ ಅಂದಿನ ಮುಖು ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಆರೋಪಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
109 ಪಸಂಮೀ ಇ-45 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
110 ಪಸಂಮೀ ಇ-45 ಪಅಸೇ2023(part 9) 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
111 ಪಸಂಮೀ ಇ-05 ಪಇವಿ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಡಿ ಅಂದಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ಆರೋಪಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
112 ಪಸಂಮೀ ಇ-45ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
113 ಪಸಂಮೀ ಇ-45ಪಅಸೇ2023(part 2) 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
114 ಪಸಂಮೀ ಇ-28 KDC 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಸಿಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
115 ಪಸಂಮೀ ಇ-26 ಪಪಾಯೊ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
116 ಪಸಂಮೀ ಇ-23 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿ ಎನ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.pdf     ಡೌನ್ಲೋಡ್
117 ಪಸಂಮೀ ಇ-23 KDC2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಿ ಎನ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
118 ಪಸಂಮೀ ಇ-19 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮತ್ತು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್‌ ರಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
119 ಪಸಂಮೀ ಇ-17 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
120 ಪಸಂಮೀ ಇ-16 ಪಸಸೇ 2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ನಾರಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
121 ಪಸಂಮೀ ಇ-16 ಪಇವಿ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಆರ್‌ ಗೋರರ್ವಧನ್‌ ಅಂದಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮುಸಲಾಪುರ ಗಂಗಾವತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
122 ಪಸಂಮೀ ಇ-90 ಪಅಸೇ2023 19.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23-2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
123 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023(2) 19.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ ಎ ಬಾಬುರತ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಸಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
124 ಪಸಂಮೀ ಇ-62 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಸುತ್ತೋಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
125 ಪಸಂಮೀ ಇ-96 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಪಾಟೀಲ ವಿಕಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಪುನಃ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
126 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ 2023(4) 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
127 ಪಸಂಮೀ ಇ-78 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾಮಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
128 ಪಸಂಮೀ ಇ-104 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇಧ 371ಜೆ ರನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೀಸಲಿರುವ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಧಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
129 ಪಸಂಮೀ ಇ-98 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
130 ಪಸಂಮೀ ಇ-45 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದೈಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
131 ಪಸಂಮೀ ಇ-59 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎಲ್‌ ಯಶವಂತ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
132 ಪಸಂಮೀ ಇ-27 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಸಿ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು‌ (ಆಡಳಿತ)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
133 ಪಸಂಮೀ ಇ-39 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಬಿ ಆರ್‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
134 ಪಸಂಮೀ ಇ-328 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೊರೈಸಿದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯಾವಧಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣೆ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣೆಯನ್ನು ಮಣಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
135 ಪಸಂಮೀ ಇ-309 ಪಸಸೇ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
136 ಪಸಂಮೀ ಇ-271 ಸಲೆವಿ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
137 ಪಸಂಮೀ ಇ-78 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್‌ ಸಿ ಎಂ ಹಿರಿ ಸಹಾಯಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
138 ಪಸಂಮೀ ಇ-68 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಬಾಗಲಕೋಟೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
139 ಪಸಂಮೀ ಇ-48 ಪಅಸೇ2023(part 9) 29.04.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಟ್ರಾಂಚ್-28‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
140 ಪಸಂಮೀ ಇ-43 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ.ದೀಪಕ್ ಬಿರ್ದಾರ್ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
141 ಪಸಂಮೀ ಇ-28 KMF 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ KMF ಕೇರಳದ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿನ್ ದ್ರವ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
142 ಪಸಂಮೀ ಇ-10 ಪಸಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಪ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
143 ಪಸಂಮೀ ಇ-09 ಪಪಾಯೊ 2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣೆ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌ ನ ವಿವಿಧ ಡ್ರಾಂಚ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
144 ಪಸಂಮೀ ಇ-57 ಪಅಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡಾ ಎಂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು‌ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
145 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಡಿ ಪಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
146 ಪಸಂಮೀ ಇ-02 ಪಸಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಯಶವಂತ್‌ ಕೆ ಎಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಧಿಕಾರಿ ರಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಾಸನ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಎನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಣಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
147 ಪಸಂಮೀ ಇ-01 ಪಸಸೇ2023 29.04.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಡಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಡಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
148 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಪಇವಿ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಹೆಚ್‌ಎಂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ನೆಲಮಂಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
149 ಪಸಂಮೀ ಇ-12 ಪಇವಿ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜಯರಾಂ ಎಂ ಚೌವ್ಹಾಣ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
150 ಪಸಂಮೀ ಇ-22 ಪಇವಿ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದಿನ ಅಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಕ್ಞೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗದಗ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
151 ಪಸಂಮೀ 24 ಪಪಾಯೊ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
152 ಪಸಂಮೀ ಇ-40 ಪಸಸೇ2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಟಿ ವೈಯುರಾಜ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
153 ಪಸಂಮೀ ಇ-42 ಪಸಸೇ2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾಲೋಕೇಶ್‌ ಈ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
154 ಪಸಂಮೀ ಇ-71 ಪಅಸೇ2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
155 ಪಸಂಮೀ ಇ-147 ಪಸಸೇ2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ 400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
156 ಪಸಂಮೀ 04 ಪಇವಿ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಇಂದು ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
157 ಪಸಂಮೀ 01 ಕುಕುಮ 2023 23.05.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
158 AHF 97 VET 2023 23.05.2023 ಆಂಗ್ಲ Notification-22-05-2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
159 ಪಸಂಮೀ 107 RIS 2023 26.05.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಆರ್‌ಟಿಐ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
160 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023 14.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
161 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 14.06.2023 ಕನ್ನಡ ಹಿಂಬರಹ-ಡಾ ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
162 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 14.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಆರ್‌ ವೈ ಹೊಸಮನಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
163 ಪಸಂಮೀ 01 ಕಕುಮ 2023 14.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅರ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಅಸೋಸಿಏಷನ್‌ ಬೈಲಾ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
164 ಪಸಂಮೀ 184 ಪಸಸೇ2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 05 ವರ್ಷದ ಕಾಲಬದ್ಧ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
165 ಪಸಂಮೀ 184 ಪಸಸೇ2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತರುವ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಕಾಲಬದ್ಧ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
166 ಪಸಂಮೀ ಇ-26 ಪಅಸೇ2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2023ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
167 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ 23-06-2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
168 ಪಸಂಮೀ ಇ-108 ಪಅಸೇ2023 19.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
169 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಆರ್‌ ವೈ ಹೊಸಮನಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
170 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದೇಶ-ಡಾ ಮಹ್ಮದ್‌ ಫಹೀಮ್‌ ಖುರೇಶಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
171 ಪಸಂಮೀ 04 ಪಇವಿ 2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
172 ಪಸಂಮೀ 27 ಪಪಾಯೊ 2023 22.06.2023 ಕನ್ನಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೆರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 22062023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
173 ಪಸಂಮೀ 68 ಪಪಾಯೊ 2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿಜ್ವರ್‌ ರೋಗೋದೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಷಿಯಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸದ ಹಂದಿಗಳ ಬಾಬತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
174 ಪಸಂಮೀಇ-03 ಪಸಸೇ2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಡಾ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಎಸ್‌ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜಿಎಫ್‌ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
175 ಪಸಂಮೀ ಇ-107 ಪಅಸೇ2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ದತ್ತಾತ್ರಯಾ ವೆಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
176 ಪಸಂಮೀ 61 ಪಅಸೇ2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಬಸಯ್ಯ ಸಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
177 ಪಸಂಮೀ ಇ-137 ಪಅಸೇ2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ.ಎನ್.‌ ಜಗದೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
178 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 23.06.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ-ಡಾ ಮಹ್ಮದ್‌ ಫಹೀಮ್‌ ಖುರೇಶಿ, ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
179 ಪಸಂಮೀ 5 ಪಅಸೇ2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಎಂ ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
180 ಪಸಂಮೀಇ-103 ಪಸಸೇ2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತರುವ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 05 ವರ್ಷದ ಕಾಲಬದ್ಧ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
181 ಪಸಂಮೀ ಇ-341 ಪಅಸೇ2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಪಿ ರಮೇಶ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂಡೂರು ಕುರಿ ಸಂವರ್ಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಧನಗೂರು ಮಂಢ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
182 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೊ 2023 28.06.2023 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿಜ್ವರ್‌ ರೋಗೋದೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಷಿಯಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸದ ಹಂದಿಗಳ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
183 ಪಸಂಮೀ ಇ-108 ಪಅಸೇ2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪಿಂಚಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
184 ಪಸಂಮೀ 85 ಪಅಸೇ2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಗರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
185 ಪಸಂಮೀ ಇ-82 ಪಅಸೇ2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
186 ಪಸಂಮೀ 28 ಪಪಾಯೊ 2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಲನಾ ಮತ್ತಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಾವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ 2.0 ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
187 ಪಸಂಮೀ ಇ-105 ಪಅಸೇ2023 30.06.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ ಹಿರೇಮಠ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
188 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023(part 3) 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
189 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅವಿ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ Writ Petition No 46991 of 2011 Lfiled by thThe State of Karnataka and Another Vs Sri Mehaboob Pheer Bin Dastageer and Others     ಡೌನ್ಲೋಡ್
190 ಪಸಂಮೀಇ-141 ಪಸಸೇ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜೋತಾ ಕರೋಶಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
191 ಪಸಂಮೀಇ-141 ಪಅಸೇ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ-ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ ಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
192 ಪಸಂಮೀಇ-78 ಪಸಸೇ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
193 ಪಸಂಮೀಇ-63 ಪಸಸೇ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
194 ಪಸಂಮೀ 4 ಪಪಾಯೊ 2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಿ-SITK Changemakers Program     ಡೌನ್ಲೋಡ್
195 ಪಸಂಮೀ 130 ಪಅಸೇ2023 07.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.pdf     ಡೌನ್ಲೋಡ್
196 ಪಸಂಮೀ139 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎಸ್‌ ಉಮಾಶಂಕರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಭಂಧನೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
197 ಪಸಂಮೀ139 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಕೆಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಯಮ53 ಎಫ್‌ ರನ್ವಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
198 ಪಸಂಮೀ 123 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ರವಿಶಂಕರ ಡ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
199 ಪಸಂಮೀ 125 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
200 ಪಸಂಮೀಇ-129 ಪಅಸೇ 2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ರಮೇಶ್‌ ರಾವ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
201 ಪಸಂಮೀಇ-16 ಪಅಸೇ 2023 (part1) 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
202 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೊ 2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
203 ಪಸಂಮೀ 126 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
204 ಪಸಂಮೀ ಇ-16 ಪಅಸೇ2023 10.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
205 ಪಸಂಮೀಇ-16 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-2) 24.07.2023 ಕನ್ನಡ ದ್ದುಪಡಿ/ಸೇರ್ಪಡೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
206 ಪಸಂಮೀ 11 VAD2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಡಾ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
207 ಪಸಂಮೀಇ-03 ಪಸಸೇ2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ- ತೃಪ್ತಿಕರ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
208 ಪಸಂಮೀ 293 ಸಲೆವಿ2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 143ನೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
209 ಪಸಂಮೀಇ-೦7 ಪಅವಿ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
210 ಪಸಂಮೀಇ-56 ಕಅಮ2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ-ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಭೈಲಪ್ಪ ಫಿಟ್ಟರ್‌.pdf     ಡೌನ್ಲೋಡ್
211 ಪಸಂಮೀಇ-115 ಪಅಸೇ2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ಶಶಿಧರ್‌ ನಿವೃತ್ತ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ನಿಬಂಧಕರು, ಕೆವಿಸಿ.pdf     ಡೌನ್ಲೋಡ್
212 ಪಸಂಮೀಇ-152 ಪಅಸೇ 2023 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸೋಮಶೇಕರ್‌ ಎನ್‌ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
213 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023(part 3) 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
214 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023(part 6) 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಗಿಮಾಳಮ್ಮನವರು ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
215 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಸಸೇ2023(part 6) 28.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮುಜಿಮಿಲ್ಲ ರೆಹಮಾನ್‌ ಉಲ್ಲಾ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಳಿರಂಗ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
216 ಪಸಂಮೀ 31 ಪಪಾಯೋ 2023 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 48.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಮೇವಿನ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
217 ಪಸಂಮೀ 159 ಪಅಸೇ 2023 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
218 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 (part2 ) 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
219 ಪಸಂಮೀಇ-29 ಪಸಸೇ2023 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ನಾಗರಾಜ ದೇವೇಂದ್ರ ಕನ್ನೂರ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ತಿಕೋಟಾ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
220 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ2023 (part 7) 31.07.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು.pdf     ಡೌನ್ಲೋಡ್
221 ಪಸಂಮೀ 36 ಪಅಸೇ 2020 01.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಸಂ: 5231/2020 - ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
222 ಪಸಂಮೀ ಇ-13 ಪಇವಿ 2023 01.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ ಬಿ ಹಿಂದಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭಟ್ಕಳ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಆದೇಶದ೦ತೆ ಮು೦ದುವರೆದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
223 ಪಸಂಮೀ 157 ಪಅಸೇ 2023 01.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜಿ ಸಂಜೀವರಾಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
224 ಪಸಂಮೀ 67 ಪಅಸೇ 2023 02.08.2023 ಕನ್ನಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಪವೈಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
225 ಪಸಂಮೀ ಇ 164 ಪಅಸೇ 2023 02.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜೆ ಪಂಪಾಪತಿ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
226 ಪಸಂಮೀ 35 ಪಅಸೇ 2023 02.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಎಂ ಬಿರಾದರ, ಮುಪವೈ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
227 ಪಸಂಮೀ ಇ-85 ಪಸಸೇ 2023 03.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಚೈತ್ರ ಎನ್‌ ಟಿ ಪವೈಅ ಇವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲುಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
228 ಪಸಂಮೀ 35 ಪಅಸೇ 2023 03.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಅಂಕೇಗೌಡ ಮುಪವೈ ಇವರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
229 ಪಸಂಮೀ 201 ಪಅಸೇ 2022 03.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜೆ.ಎನ್.‌ ದೀಪಕ್‌ ಮುಪವೈ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
230 ಪಸಂಮೀ ಇ-155 ಪಅಸೇ 2023 03.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
231 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 03.08.2023 ಕನ್ನಡ ಆಗಸ್ಟ್-2023 ರಿಂದ ನವಂಬರ್‌ 2023ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
232 ಪಸಂಮೀ 165 ಪಅಸೇ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ವೀಣಾ ಜಿ ಮುಖ್ಯಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
233 ಪಸಂಮೀ 168 ಪಅಸೇ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ.ಆನಂದಕುಮಾರ್‌ ಮುಪವೈ ಇವರಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
234 ಪಸಂಮೀ 08 ಪಅವಿ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್‌ ಟಿ.ಎನ್‌ ಪಶುವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಾಯ ಹಲಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಲ ತಾಲೊಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ದೋಷರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ದಪಟ್ಟ೦ತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಾಣಾಧಿಕಾರಿ- ಮ೦ಡನಾದಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
235 ಪಸಂಮೀಇ-16 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ       ಡೌನ್ಲೋಡ್
236 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೊ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮತ್ತು ನಿಗಮ ಮ೦ಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 2023 ರಿ೦ದ ನವೆ೦ಬರ್‌ 2023 ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕ೦ತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
237 ಪಸಂಮೀ 20 ಪಪಾಯೊ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ Regarding authorization of Government Advocate, Advocate General's Office, High Court Building, bengaluru to appear before the Honerable High Court of Karnataka Bengaluru in Writ Petition No.13242 of 2023 (GM-TENDER) filed by Gadag Oxygen Private ltd. -Vs- The of Krnataka and Anothers.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
238 ಪಸಂಮೀಇ-35 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-35 ಪಅಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
239 ಪಸಂಮೀಇ-36 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಆಂಗ್ಲ Withdrawing the Order in relation to Preferring an Appeal before the Honerable High Court of Karnataka, Bengaluru upon the Order dated:13.03.2023 of the Honerable Karnataka state Administrative Tribunal, Bengaluru in Application No.5232/2020( Dr. Veera Nayak-Vs- The State of Karnataka and others).     ಡೌನ್ಲೋಡ್
240 ಪಸಂಮೀ 45 ಪಪಾಯೊ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶುಸಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ (ರಾಜ್ಯವಲಯ ಹಾಗೂ ಕೆ೦ದ್ರವಲಯ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದ ವ೦ಟನವನ್ನು ಆಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
241 ಪಸಂಮೀಇ-48 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-48 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
242 ಪಸಂಮೀ 67 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ನಿಯೊಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಎ೦. ಆರ್‌  ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯನೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಬ೦ದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
243 ಪಸಂಮೀಇ-74 ಪಸಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಶಿವಕಮಾರ್‌ ಎ೦. ಬಿ ಹಿ೦ದಿನ ಪಶುವ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭಟ್ಕಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಅನಧೀಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಆದೇಶದ೦ತೆ ಮು೦ದುವರೆದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
244 ಪಸಂಮೀಇ-77 ಪಸಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-77 ಪಸಸೇ 2020     ಡೌನ್ಲೋಡ್
245 ಪಸಂಮೀಇ-85 ಪಸಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಚ್ಯೆತ್ರಾ ಎನ್.ಟಿ ಪಶುವ್ಯದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಾಯ ಬಾಣಾವಾಡಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಯು.ಎ.ಇ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಾವಾಸ ಕೈಗೋಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
246 ಪಸಂಮೀ 88 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ನಿಯೊಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ರವಿಕುಮಾರ್‌, ಮುಖ್ಯ ಪಶವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬ೦ಧನೆಗಳನ್ನು ಗೋತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
247 ಪಸಂಮೀ 102 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-102 ಪಸಸೇ 2020     ಡೌನ್ಲೋಡ್
248 ಪಸಂಮೀ122 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-122 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
249 ಪಸಂಮೀ 146 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಸುಗ೦ಧರಾಜ ಎಸ್‌, ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿ೦ಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
250 ಪಸಂಮೀಇ-155 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-155 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
251 ಪಸಂಮೀ156ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-156 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
252 ಪಸಂಮೀ157 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಸ೦ಜೀವರಾಯ  ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿ೦ಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
253 ಪಸಂಮೀ159 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಬಸವರಾಜು ಕೆ, ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಪಿ೦ಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
254 ಪಸಂಮೀ ಇ-164 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-164 ಪಸಸೇ 2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
255 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಪಇವಿ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ. ಹೆಚ್‌ . ಎ೦ ಶಿವಪ್ರಾಸಾದ್‌, ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಮಗೊ೦ಡ್ಲು, ನೆಲಮ೦ಗಲ ತಾಲೂಕು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಿಅಸ್ಕರಿಸಿ ಪುನರ್‌ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಚಾರಾಣಾದಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫುನಾರ್‌ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
256 ಪಸಂಮೀ 201 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-201 ಪಸಸೇ 2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
257 ಪಸಂಮೀ 271 ಸಲೆವಿ 2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್‌ -ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹೋಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿವರಗಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
258 ಪಸಂಮೀ ಇ-35 ಪಅಸೇ2023 04.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೊಚನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಪಸ೦ಮಿ ಇ-35 ಪಸಸೇ 2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
259 ಪಸಂಮೀ 09 ಪಅವಿ 2023 04.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 313/2023, 4280-4382 & 4369 - 4371/2020- ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
260 ಪಸಂಮೀ 16 ಪಅವಿ 2023 05.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3026/2023- ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
261 ಪಸಂಮೀ 08 ಪಅವಿ 2023 05.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2435-2436/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
262 ಪಸಂಮೀ 04 ಪಸಸೇ 2023 05.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2974/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
263 ಪಸಂಮೀ 35 ಪಪಾಯೋ 2023 07.08.2023 ಕನ್ನಡ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
264 ಪಸಂಮೀ 57 ಪಸಸೇ 2023 07.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ವಿನಂತ್‌ ಪಿ.ಎಸ್‌ ಹಿಪವೈ ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ & ಜಿ ಇವರನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
265 ಪಸಂಮೀ ಇ-203 ಪಸಸೇ 2022 07.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪವೈಅ ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
266 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 07.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24 ನೇಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
267 ಪಸಂಮೀ 12 ಪಅಸೇ 2023 08.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2441-43/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
268 ಪಸಂಮೀ 35 ಪಪಾಯೋ 2023 08.08.2023 ಕನ್ನಡ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
269 ಪಸಂಮೀ 38 ಪಪಾಯೋ 2023 08.08.2023 ಕನ್ನಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
270 ಪಸಂಮೀ 21 ಸಲೆವಿ 2023 09.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2133/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
271 ಪಸಂಮೀ 174 ಪಅಸೇ 2023 10.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಎಂ.ಎನ್.‌ ರಾಜಣ್ಣ ಉನಿ - ಅನ್ಯಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
272 ಪಸಂಮೀ ಇ-33 ಪಅಸೇ 2023 11.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿಪವೈ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
273 ಪಸಂಮೀ 56 ಪಸಸೇ 2023 11.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಇಂದು ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಪವೈಅ, ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
274 ಪಸಂಮೀ 40 ಪಪಾಯೋ 2023 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆಸ್ಕಾಡ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
275 ಪಸಂಮೀ 03 ಪಪಾಯೋ 2023 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
276 ಪಸಂಮೀ 162 ಪಅಸೇ 2023 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮಹದೇವ ಕೆ ಟಿ., ಮುಪವೈ (ನಿ) ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
277 ಪಸಂಮೀ 06 ಪಅಸೇ 2022 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
278 ಪಸಂಮೀ 73 ಪಅಸೇ 2023 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಆರ್‌.ಎಂ.ನಾಯ್ಕರ್‌, ಮುಪವೈ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
279 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-7) 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ ಗೌಡರ ಮುಪವೈ :ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
280 ಪಸಂಮೀ ಇ-06 ಪಅಸೇ 2022 14.08.2023 ಕನ್ನಡ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೊಟೀಸ್‌     ಡೌನ್ಲೋಡ್
281 ಪಸಂಮೀ ಇ-48 ಪಸಸೇ 2023 (ಭಾ-5) 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (48)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
282 ಪಸಂಮೀ 179 ಪಅಸೇ 2023 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
283 ಪಸಂಮೀ 309 ಪಅಸೇ 2022 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಉನಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
284 ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾ-೨) 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
285 ಪಸಂಮೀ 156 ಪಅಸೇ 2023 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕೆ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮುಪವೈ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
286 ಪಸಂಮೀ ಇ-48 ಪಸಸೇ 2023 (ಭಾ-5) 16.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (4)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
287 ಪಸಂಮೀ ಇ-84 ಪಸಸೇ 2023 18.06.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
288 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 18.06.2023 ಕನ್ನಡ ಆಗಸ್ಟ್-2023 ರಿಂದ ನವಂಬರ್‌ 2023ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
289 ಪಸಂಮೀ 97 ಪಅಸೇ 2023 19.08.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್‌ಗ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
290 ಪಸಂಮೀ 10 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-1) 19.08.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೃಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
291 ಪಸಂಮೀ 83 ಪಸಸೇ 2023 19.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಗಣಾಧೀಶ್ವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಿಪವೈಅ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಪವೈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
292 ಪಸಂಮೀ 35 ಪಅಸೇ 2023 20.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ಸಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
293 ಪಸಂಮೀ 182 ಪಅಸೇ 2023 20.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜೆ ಎಲ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮುಪವೈ 53 F ರನ್ವಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
294 ಪಸಂಮೀ ಇ-08 ಪಸಸೇ 2022 21.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸಯೀದ್‌ ಅಹಮದ್‌ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
295 ಪಸಂಮೀ 87 ಪಸಸೇ 2023 21.08.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
296 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 21.08.2023 ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅನುದಾನ ಬಳಿಕೆ ಕುರಿತು 2023-24     ಡೌನ್ಲೋಡ್
297 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 21.08.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
298 ಪಸಂಮೀ 161 ಸಲೆವಿ 2023 21.08.2023 ಕನ್ನಡ ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ2021 ಅನುಮಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
299 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-3) 22.08.2023 ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
300 ಪಸಂಮೀ 24 ಪಸಸೇ 2022 22.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮೊಹಸಿನ್‌ ಪರ್ವೇಜ್‌ ಪವೈಅ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
301 ಪಸಂಮೀ 124 ಸಮನ್ವಯ 2023 22.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅಟಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
302 ಪಸಂಮೀ 135 ಪಅಸೇ 2022 22.08.2023 ಕನ್ನಡ ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಎಫ್‌.ಎಸ್.ಯು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತನದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲವೇತನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
303 ಪಸಂಮೀ 22 ಸಲೆವಿ 2023 24.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3242/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
304 ಪಸಂಮೀ 05 ಪಸಸೇ 2023 24.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 20602/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
305 ಪಸಂಮೀ 18 ಪಅವಿ 2023 24.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3121-3123/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
306 ಪಸಂಮೀ 17 ಪಅವಿ 2023 24.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3190/2023 -ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
307 ಪಸಂಮೀ 37 ಪಪಾಯೋ 2023 29.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
308 ಪಸಂಮೀ 147 ಪಸಸೇ 2021 (ಭಾ-1) 29.08.2023 ಕನ್ನಡ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16408/2023 - ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
309 ಪಸಂಮೀ 19 ಸಲೆವಿ 2023 29.08.2023 ಆಂಗ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10514/2023 ರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
310 ಪಸಂಮೀ 147 ಪಸಸೇ 2021 (ಭಾ-1) 30.08.2023 ಕನ್ನಡ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16408/2023 ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
311 ಪಸಂಮೀ 38 ಕಹಾಮ 2023 31.08.2023 ಕನ್ನಡ ಕಹಾಮ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
312 ಪಸಂಮೀ 146 ಪಅಸೇ 2023 31.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಸುಗಂಧರಾಜ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ - ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
313 ಪಸಂಮೀ 03 ಪಸಸೇ 2023 31.08.2023 ಕನ್ನಡ ಪವೈ ಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು (2)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
314 ಪಸಂಮೀ 03 ಪಸಸೇ 2023 31.08.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಭರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪವೈ ಖಾಯಂಪೂರ್ವಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
315 ಪಸಂಮೀ 37 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-2) 01.09.2023 ಕನ್ನಡ ಆಯವ್ಯಯ ಕಂಡಿಕೆ -54 ರಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
316 ಪಸಂಮೀ 204 ಪಅಸೇ 2023 02.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ -ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
317 ಪಸಂಮೀ 48 ಪಸಸೇ 2023 (ಭಾ-7) 02.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಹೆಚ್.‌ ನಾಗರಾಜ, ಉನಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
318 ಪಸಂಮೀ 06 ಪಅವಿ 2022 04.09.2023 ಕನ್ನಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಲೀನಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
319 ಪಸಂಮೀ 72 ಕಹಾಮ 2022 04.09.2023 ಕನ್ನಡ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
320 ಪಸಂಮೀ 13 ಪಅಸೇ 2023 04.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10513/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
321 ಪಸಂಮೀ 20 ಪಅವಿ 2023 04.09.32023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2846/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
322 ಪಸಂಮೀ 06 ಪಸಸೇ 2023 05.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16408/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
323 ಪಸಂಮೀ 23 ಸಲೆವಿ 2023 05.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:10802/2023- ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
324 ಪಸಂಮೀ 201 ಪಅಸೇ 2023 05.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಬದ್ರುದ್ದೀನ ಮುಪವೈ - 53 ಎಫ್     ಡೌನ್ಲೋಡ್
325 ಪಸಂಮೀ 114 ಪಅಸೇ 2023 05.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ರೇಖಾ ಯಾದವ್‌ ಮುಪವೈ - 53 ಎಫ್     ಡೌನ್ಲೋಡ್
326 ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 05.09.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
327 ಪಸಂಮೀ 37 ಪಸಸೇ 2023 06.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ವಿವೇಕ್‌ ಬಿರಾದಾರ್‌ - ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
328 ಪಸಂಮೀ 93 ಪಸಸೇ 2023 07.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಮಂಜುನಾಥ್‌, ಹಿಪವೈ - ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
329 ಪಸಂಮೀ 111 ಪಅಸೇ 2023 08.09.2023 ಕನ್ನಡ ದಿವಂಗತ ರಮೇಶ್‌ ವಿ ಜಗಾಪೂರ್‌, ಮುಪವೈ - ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
330 ಪಸಂಮೀ 186 ಪಅಸೇ 2023 08.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಶ್ರೀಹರಿ ಶಿವರಾಮ - 247 ಎ ರಂತೆ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
331 ಪಸಂಮೀ 159 ಪಅಸೇ 2023 11.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಬಸವರಾಜ ಕೆ. ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ - ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
332 ಪಸಂಮೀ 21 ಪಅವಿ 2023 11.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2869/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
333 ಪಸಂಮೀ 22 ಪಅವಿ 2023 11.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 20744/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
334 ಪಸಂಮೀ 30 ಪಅಸೇ 2023 12.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ರಶ್ಮಿ ಹೆಚ್,ಮುಪವೈ - ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
335 ಪಸಂಮೀ 178 ಪಅಸೇ 2023 12.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಎಸ್.‌ ಟಿ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ - ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
336 ಪಸಂಮೀ 88 ಪಸಸೇ 2023 12.09.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಡಾ: ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹಿಪವೈ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
337 ಪಸಂಮೀ 201 ಪಅಸೇ 2023 13.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ದೀಪಕ್‌ ಜೆ.ಎನ್.‌, ಮುಪವೈ - ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
338 ಪಸಂಮೀ 23 ಪಅವಿ 2023 13.09.2023 ಕನ್ನಡ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3874/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
339 ಪಸಂಮೀ 97 ಪಸಸೇ 2023 13.09.2023 ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪವೈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
340 ಪಸಂಮೀ 89 ಪಸಸೇ 2023 15.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ; ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹಿಪವೈ - ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
341 ಪಸಂಮೀ 167 ಪಅಸೇ 2023 19.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಸುರೇಶ್‌ ಎಸ್.‌, ಮುಪವೈ - 247 ಎ ರನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
342 ಪಸಂಮೀ 25 ಸಲೆವಿ 2023 19.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 10867/2023- ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
343 ಪಸಂಮೀ 202 ಪಅಸೇ 2023 19.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್.‌ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ಮುಪವೈ - ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
344 ಪಸಂಮೀ 68 ಪಪಾಯೋ 2022 20.09.2023 ಆಂಗ್ಲ  reg. outbreak of African Swine Fever at Hatti, Lingasaguru, Raichur Dist.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
345 ಪಸಂಮೀ 68 ಪಪಾಯೋ 2022 20.09.2023 ಕನ್ನಡ  ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ರೋಗೋದ್ರೇಕ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
346 ಪಸಂಮೀ ಇ-96 ಪಸಸೇ 2023 20.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಕೆ.ವಿ. ಮದನ್‌ ಪವೈ, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
347 ಪಸಂಮೀ 114 ಪಅಸೇ 2023 21.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ರೇಖಾ ಯಾದವ್‌, ಮುಪವೈ - ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
348 ಪಸಂಮೀ 157 ಸಲೆವಿ 2023 21.09.2023 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ 38 ನೇ ವರದಿಯಲಿನ ಸಲೆಹ/ಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
349 ಪಸಂಮೀ 49 ಆರ್.‌ ಐ.ಎಸ್.‌ 2023 22.09.2023 ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ & ಆಗಸ್ಟ್‌ 2023 ಮಾಹೆಯ ಎಂಪಿಕ್‌ ವರದಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
350 ಪಸಂಮೀ 02 ಅಮಭೂ 2020 22.09.2023 ಕನ್ನಡ  ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ - ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾ: ತಾತ್ಯಾಸಾಬ್‌ ಹೆಚ್.‌ ದೇಸಾಯಿ, ಉಪನಿ ರವರನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
351 ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-7) 22.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ರಮೇಶ ಶಂ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಉನಿ ಮತ್ತು ಡಾ: ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಮುಪವೈ - ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
352 ಪಸಂಮೀ 26 ಪಅವಿ 2023 22.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3878/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
353 ಪಸಂಮೀ 25 ಪಅವಿ 2023 22.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3860/2023 - ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
354 ಪಸಂಮೀ ಇ-14 ಪಅವಿ 2022 22.09.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್‌, ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಮಗನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
355 ಪಸಂಮೀ 139 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-1) 25.09.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಕೆ.ಎಸ್.‌ ಉಮಾಶಂಕರ್‌ , ಮುಪವೈ ಇವರನ್ನು ನಿಯೋಜನಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
356 ಪಸಂಮೀ 161 ಸಲೆವಿ 2023  25.09.2023 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ - 2023ನೇ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಕ್ಕೆ ಇಲಾಖಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ      ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
357 ಪಸಂಮೀ ಇ-03 ಪಸಸೇ 2023 26.09.2023  ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಎನ್.‌ ಆನಂದ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಪವೈ ಘನೀಕೃತ ವೀರ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ _ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾ ವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
358 ಪಸಂಮೀ 54 ಪಅಸೇ 2023

26.09.2023

 ಕನ್ನಡ ಡಾ: ಟಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ - ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
359 ಪಸಂಮೀ 03 ಪಸಸೇ 2020 25.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3286_3344/2023- ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
360 ಪಸಂಮೀ 24 ಪಅವಿ 2023 26.09.2023 ಆಂಗ್ಲ  ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4068/2023- ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 72 ಕಹಾಮ 2023 29.09.2023 ಆಂಗ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 175 ಪಅಸೇ 2023 29.09.2023 ಕನ್ನಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 52 ಪಪಾಯೋ 2023 30.09.2023 ಕನ್ನಡ ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಿರುಪೊಟ್ಟಣ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 14 ಪಅಸೇ 2022 03.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2392-2399/2022     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 92 ಪಸಸೇ 2023 05.10.2023 ಕನ್ನಡ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 27 ಪಅವಿ 2023 05.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:20792/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 07 ಪಸಸೇ 2023 05.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ,10787/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 49 RIS 2023 20.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023ರ ಎಂಪಿಕ್‌      
  ಪಸಂಮೀ 184 ಪಅಸೇ 2023 07.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸುರೇಶ್‌ ಕದ್ದು ಮುಪವೈ ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 35 ಪಅಸೇ 2023 07.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ಸಿ ವಿನೋದ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಉನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 108 ಪಅಸೇ 2023 07.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ದಯಾನಂದ ಪೈ, ನಿವೃತ್ತ ಉನಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿಸಿಆರ್‌ ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 08 ಪಸಸೇ 2023 07.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:412/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 78 ಪಅಸೇ 2023 09.10.2023 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಹಿ.ಸ. ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 09 ಪಸಸೇ 2023 10.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:4259/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-2) 12.10.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಸ್ಕೃತ ಜಾನುವಾರು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಸ್ಕಾಡ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
    13.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಎನ್‌.ಎಲ್.ಎಂ. ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 13.10.2023 ಕನ್ನಡ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2023 ರಿಂದ ನವಂಬರ್‌ 2023ರ ಮಾಹೆಯವರೆವಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 79 ಪಸಸೇ 2023 17.10.2023 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಡಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 107 ಸಮನ್ವಯ 2022 17.10.2023 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 48 ಪಸಸೇ 2023 (ಭಾ-8) 17.10.2023 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (15)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 84 ಪಸಸೇ 2023 18.10.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜೀನಾಮೆಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 18.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 14 ಪಅಸೇ 2023 19.10.2023 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:202378/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾ2) 20.10.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ NCDC ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 15 ಪಸಸೇ 2023 26.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:20715/2023      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಪಾಯೋ 2023 26.10.2023  ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:4094/2023       ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 08 ಪಇವಿ 2023 26.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸುಭಾನ್‌ ಎನ್‌ ಇವರ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 26.10.2023 ಕನ್ನಡ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 52 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-1) 27.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮಿ 14 ಪಪಾಯೋ 2023 30.10.2023 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದರಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 97 ಪಅಸೇ 2023 30.10.2023 ಆಂಗ್ಲ ಕೆ.ವಿ.ಸಿ. ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 52 ಪಪಾಯೋ 2023 30.10.2023 ಕನ್ನಡ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 155 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-1) 31.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎಂ ಎನ್‌ ರಾಜಣ್ಣ ಉನಿ ಇವರಿಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾ ಆ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 86 ಪಸಸೇ 2023 31.10.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಅಶೋಕ್‌ ಕೋಲ್ಕರ್‌ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಕೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 41 ಪಪಾಯೋ 2023 02.11.2023 ಕನ್ನಡ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಕಂಡಿಕೆ -58 ರಡಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 03.11.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 78 ಪಪಾಯೊ 2022 04.11.2023 ಕನ್ನಡ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 16 ಪಅಸೇ 2021 04.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:714/2023       ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 231 ಪಅಸೇ 2023 06.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಎನ್‌ ಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ಮುಪವೈ, ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು       ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 123 ಪಅಸೇ 2023 06.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ರವಿಶಂಕರ್‌ ಎ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಇವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 61 ಪಪಾಯೋ 2023 06.11.2023 ಕನ್ನಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 235 ಪಅಸೇ 2023 06.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಹೆಚ್‌ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಉನಿ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ರಿಯಾಯತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 30 ಪಅವಿ 2023 07.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:4317/2023       ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 01 ಕಹಾಮ 2021 07.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಅ.ಸಂ.33347/2019     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 28 ಕಹಾಮ 2023 07.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:4072/2023       ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 83 ಪಸಸೇ 2023 07.11.2023 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಪಸಂಮೀ ಇ-83 ಪಸಸೇ 2023 ದಿ:19.08.2023ರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 03 ಪಸಸೇ 2023 07.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಮೇಘ ಎಸ್‌ ಪಿ ಪವೈಅ ಇವರ ಖಾಯಂಪೂರ್ವಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 10 ಪಸಸೇ 2023 07.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರ ನೇಮಕ : ಅ.ಸಂ:20875/2023         ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-2) 08.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಕಾವ್ಯ ಎನ್‌, ಪವೈಅ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
   ಪಸಂಮೀ 213 ಪಅಸೇ 2023 09.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಸುರೇಶ್‌ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮುಪವೈ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ಅವಧಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 09.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 121 ಪಅಸೇ 2023 09.11.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ರಮೇಶ್‌ಗದ್ದಿ ಮುಪವೈ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 52 ಕಹಾಮ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ ಮೆಕ್ಕ ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ 4(ಜಿ) ವಿನಾಯತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 13 ಪಪಾಯೋ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿ ನಿಲಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 37 ಪಪಾಯೋ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 105 ಪಸಸೇ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಡಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಹಿಪವೈ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-4) 10.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಒಂದು ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹಸು ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 101 ಪಸಸೇ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಮುಪವೈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 90 ಪಸಸೇ 2023 10.11.2023 ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (09)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-5) 10.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಮುಪವೈ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ (6)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-6) 10.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಮುಪವೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ(3)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 250 ಪಅಸೇ 2023 16.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ವಿಠೋಬ ನೀಳಕಂಠರಾಯ ಅಳಸಂಗಿಹಾಳ ಉನಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-5) 16.11.2023 ಕನ್ನಡ    ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (4)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-6) 16.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (2)     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-5) 16.11.2023 ಕನ್ನಡ   ‌ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ (6)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 106 ಪಸಸೇ 2023 17.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಡಾ ನಾಗಭೂಷಣ್‌ ಹಿಪವೈ : ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 62 ಪಅಸೇ 2023 17.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಅಶೋಕ್‌ ತಂ ಗೌಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 84 ಪಸಸೇ 2023 20.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಎಂ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ ಪವೈಅ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 68 ಪಪಾಯೋ 2023 20.11.2023

ಕನ್ನಡ  

ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ರೋಗೋದೇಕ ದೃಢೀಕರಣ ಹಿನ್ನಲೆ ಜಾಗೃತ ವಲಯ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು    

ಡೌನ್ಲೋಡ್

  ಪಸಂಮೀ 196 ಸಲೆವಿ 2023 21.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 196 ಸಲೆವಿ 2023 (ಭಾ-1) 21.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-6) 22.11.2023 ಕನ್ನಡ  ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ : ಡಾ ಎಂ ಟಿ ಲೋಹಿತ್‌ ಹಿಪವೈ     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 75 ಸಮನ್ವಯ 2023 22.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 222 ಪಅಸೇ 2023 24.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ : ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 66 ಪಪಾಯೋ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 90 ಪಸಸೇ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಉನಿ, ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 34 ಪಸಸೇ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 11 ಪಇವಿ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ:ಎಂ ಸಿ ಪದ್ಮನಾಭ, ಡಾ ಸುರೇಶಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಡಾ ಬಿ ಬಿ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು      ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 66 ಪಪಾಯೋ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಐ.ಸಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 67 ಪಪಾಯೋ 2023 23.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್‌ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 122 ಪಅಸೇ 2023 24.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಬಾಲರಾಜು ಕೆ.,  ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 69 ಪಪಾಯೊ 2022 24.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಕುಣಿಗಲ್‌ ಸ್ಟಡ್‌ ಫಾರಂ ಸ್ಥಳದ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 202 ಪಅಸೇ 2023 24.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 117 ಪಸಸೇ 2023 24.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಪಚಿ ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 104 ಪಸಸೇ 2023 28.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ(5)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 03 ಪಸಸೇ 2023 28.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ: ನೀಲೀಶ್‌ ಪವೈ ಇವರ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 118 ಪಸಸೇ 2023 28.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ; ಅಪರ್ಣಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌, ಹಿಪವೈ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 84 ಪಸಸೇ 2023 29.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ: ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್.‌ ಅಂಗಡಿ, ಹಿಪವೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 17 ಪಅಸೇ 2023 29.11.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ  ಅಭಿಯೋಜನೆ - ಅ.ಸಂ.: 4331/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 69 ಪಪಾಯೋ 2022 29.11.2023 ಕನ್ನಡ   ಕುಣಿಗಲ್‌ ಸ್ಟಡ್‌ ಫಾರಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 274 ಪಅಸೇ 2023 01.12.2023 ಕನ್ನಡ ಡಾ ಜೆ ಆರ್‌ ಮಧುಸೂಧನ್‌ ಮುಪವೈ ಇವರನ್ನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 01.12.2023 ಕನ್ನಡ  ಡಿಸಂಬರ್‌-2023 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌-2024ರ ವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 272 ಪಅಸೇ 2023 01.12.2023 ಕನ್ನಡ  ಡಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಎಸ್‌ ಬಿ ಮಪವೈ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 11 ಪಇವಿ 2023 02.12.2023 ಕನ್ನಡ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 19 ಪಪಾಯೋ 2023 (ಭಾ-4) 02.12.2023 ಕನ್ನಡ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 74 ಪಸಸೇ 2021 02.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಾಪಚಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 33 ಪಪಾಯೋ 2022 (ಭಾಗ-3) 02.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 153 ಪಸಸೇ 2022 07.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಮನೋಹರ ಪಿ ದ್ಯಾಬೇರಿ ಮುಪವೈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 51 ಪಪಾಯೋ 2023 07.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಮಹಿಳಾ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 04 ಪಇವಿ 2022 07.12.2023 ಕನ್ನಡ  ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 161 ಪಸಸೇ 2023 15.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 207 ಪಅಸೇ 2023 15.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಎಲ್‌ ಪೋಮಸಿಂಗ್‌ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 120 ಪಸಸೇ 2023 15.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 278 ಪಅಸೇ 2022 15.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ (04)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 219 ಪಅಸೇ 2023 15.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ (03)      ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 08 ಪಅಸೇ 2022 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 291 ಪಅಸೇ 2023 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಮಾರುತಿ ಧಡಕೆ : ಕಸೇನಿ 53 (ಎಫ್)‌      ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 327 ಪಅಸೇ 2021 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಮತ್ಸ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 29 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-4) 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ (2)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 78 ಸಲೆವಿ 2023 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಗೋಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅದಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
  ಪಸಂಮೀ 232 ಪಅಸೇ 2023 18.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಕಾರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 179 ಪಅಸೇ 2023 19.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಉಪದಾನಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 81 ಪಅಸೇ 2023 19.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಕೆ ನಾಗಣ್ಣ ಮುಪವೈ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 125 ಪಅಸೇ 2023 19.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಹೆಚ್‌ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 12 ಪಸಸೇ 2023 19.12.2023 ಆಂಗ್ಲ   ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ : ಕೇವಿಯಟ್‌ ದಾಖಲಿಸಲು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 11 ಪಸಸೇ 2023 20.12.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ : ಅ.ಸಂ.23616/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 13 ಪಸಸೇ 2023 20.12.2023 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಯ ಅಭಿಯೋಜನೆ : ಕೇವಿಯಟ್‌ ದಾಖಲಿಸಲು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 04 ಪಇವಿ 2022 20.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ 160 ಪಅಸೇ 2022 21.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಕಸೇನಿ 53 (ಎಫ್)‌ ದೃಢೀಕರಣ : ಡಾ ಸಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮುಪವೈ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ  139 ಪಅಸೇ 2023 (ಭಾ-2) 26.12.2023 ಕನ್ನಡ  ಅನ್ಯ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು &  ಕಸೇನಿ 53 (ಎಫ್)‌ ದೃಢೀಕರಣ : ಡಾ ಕೆ ಎಸ್‌ ಉಮಾಶಂಕರ್ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ      ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ  253 ಪಅಸೇ 2023 26.12.2023 ಕನ್ನಡ   ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಡಿ ಚಲವಾದಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಪವೈ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಪಸಂಮೀ  19 ಪಪಾಯೋ 2023 27.12.2023 ಕನ್ನಡ    ಡಿಸಂಬರ್‌-2023 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌-2024ರ ವರೆಗಿನ 03ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-02-2024 12:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080